Algemene voorwaarden Motivee

1.     Definities

 • Motivee: Colao Melissa, gevestigd te Genk onder BTWnr: 0695999744.
 • Klant: degene met wie Motivee een overeenkomst is aangegaan.
 • Kandidaten: de particulieren werkzoekenden.

2.    Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Motivee en zijn businesspartner genaamd ‘De Klant’.
 2. De versie van de Voorwaarden van Motivee die van kracht is op het ogenblik dat de meest recente factuur betaald werd, is van toepassing op de relatie tussen Motivee en De Klant. Deze Voorwaarden zijn enkel van toepassing op bedrijfsklanten en niet op consumenten. 
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Motivee.
 4. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van De Klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3.    Eenzijdige wijziging

 1. Motivee kan op eender welk tijdstip veranderingen aanbrengen aan de algemene voorwaarden.

4.    Uitsluiting van de eigen Algemene Voorwaarden van uw klant

 1. Enkel de algemene voorwaarden van Motivee zijn van toepassing. De Klant heeft geen eigen voorwaarden die van toepassing zijn tussen de samenwerk van Motivee en De Klant.

5.    Beschrijving van de diensten

 1. De klant krijgt toegang tot het platform Motivee nadat hij de factuur heeft betaald en komt op het platform (na inschrijving) in contact met niet werkende werkzoekenden of wel werkende werkzoekenden. Naast de toegang tot het platform biedt Motivee nog extra diensten. Deze staan vermeld in de offerte.

7.    Betalingsvoorwaarden

 1. De betaling voor de door Motivee geleverde diensten wordt beschreven in de offerte die de klant opgestuurd krijgt. Indien er prijswijzigingen zijn gebeurd nadat de offerte werd opgemaakt en de offerte is nog steeds geldig, dan hanteer de klant nog steeds de prijzen van de offerte.
 2. Alle prijzen die Motivee hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw.
 3. Motivee is niet btw-plichtig en rekent geen btw aan op zijn facturen. Het totaalbedrag op de factuur is inclusief btw, zonder enige btw vermelding.
 4. De prijs voor de samenwerking met Motivee verschilt afhankelijk van wat de klant wil. Tussentijdse opzeggingen zijn niet mogelijk als er een contract van 3 of 6 maanden is aangegaan.
 5. Alle prijzen die Motivee hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Motivee te allen tijde wijzigen.
 6. Deze prijsverandering is niet van toepassing op de actief lopende samenwerkingen. Pas nadat het contract verloopt, kunnen de prijsaanpassingen van toepassing zijn op diezelfDe Klant.
 7. Motivee heeft het recht de prijzen ten allen tijde aan te passen.
 8. Voorafgaand zal Motivee prijsaanpassingen meedelen aan De Klant.
 9. De Klant wordt gefactureerd en pas nadat Motivee het totaalbedrag ontvangen heeft op zijn rekening, kan De Klant gebruik maken van de diensten van Motivee.
 10. Wanneer De Klant niet betaalt krijgt hij ook geen toegang tot de diensten van Motivee.
 11. In geval van wanbetaling of opschorting van betaling wordt er interest aangerekend aan het tarief van 8% boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank. In geval van niet-betaling op de vervaldag is er door de schuldenaar van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, bij wijze van forfetaire schadevergoeding en voor de buitengerechtelijke kosten, een bedrag van 10% te betalen op het verschuldigd factuurbedrag, met een minimum van 200 euro per factuur, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten, met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand, hoger zouden zijn.
 12. Betaling via bankoverschrijving vanuit het buitenland wordt enkel aanvaard indien alle bankkosten door De Klant worden betaald.
 13. Wij behouden het recht om alle facturen en informatie met betrekking tot facturen, zoals aanmaningen, te versturen als bijlage per e-mail. De Klant wordt verondersteld een correcte e-mailadres te hanteren en Motivee in te lichten over eventuele wijzigingen in het e-mailadres.

8.    Uitvoering van de overeenkomst

 1. Motivee voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Motivee heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het afgesproken totaalbedrag door De Klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van De Klant dat Motivee tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Na de overeenkomst en betaling van de factuur door De Klant, stemt De Klant ermee in om via e-mail of met de post vragenlijsten, nieuwsbrieven en andere commerciële berichten te ontvangen die Motivee helpen zijn kwaliteiten te verbeteren. De Klant kan deze toestemming ten allen tijde intrekken zonder formele voorwaarden. De intrekking van de toestemming gaat onmiddellijk van kracht.
 6. Motivee behoudt zich het recht voor om door De Klant geplaatste posts/vacatures onzichtbaar te maken indien zij de wettenwetgeving, regelgeving en de rechten van derden of de goede zeden schenden. Motivee is verplicht Illegale Inhoud te verwijderen die een inbreuk uitmaakt op de wetgeving en/of op verzoek van De Klant. De Klant verbindt zich ertoe Motivee op eerste verzoek te vrijwaren tegen alle betalingen en juridische kosten die zijn opgelopen ten gevolge van Illegale Inhoud of niet-naleving van de wetgeving.
 7. Dit betreft specifiek de volgende inhoud: 
  1. Wanneer een freelance baan of een baan op zelfstandige basis wordt geplaatst moet er expliciet vermeldt worden dat het een freelance baan of een baan op zelfstandige basis betreft.
  2. Wanneer de kandidaat investeringen of betalingen moet doen (inclusief training en/of reiskosten) dan moet dit expliciet vermeldt worden in de vacature. Hetzelfde geldt wanneer er een commissie betaald wordt voor het aantrekken van nieuwe leden van een gesloten systeem.
  3. De vacature moet specifiek op een openstaande positie slaan. 
  4. Advertenties voor club lidmaatschappen, ponzi schemes, pyramide verkoop of vergelijkbaar zijn niet toegestaan.
  5. Vacatures moeten de baan correct weergeven en mogen niet misleidend zijn.
  6. Ook indien aan de bovenstaande eisen wordt voldaan, mag met uitzondering van de op de positie of werkzaamheden betrekking hebbende gegevens geen informatie openbaar worden gemaakt, welke in generlei relatie staat tot de sollicitatie, zoals kansspelen, niet met de carrière verband houdende evenementen, activiteiten met een zuiver reclamekarakter. 
  7. Directe links naar externe, niet door Motivee gepubliceerde vacatures zijn niet toegestaan.
 8. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan zal de inhoud als illegaal worden beschouwd.
 9. Motivee draagt geen verantwoordelijkheid voor ontvangen gegevens, teksten voor posts/vacatures en de corresponderende opslagmedia, en in het bijzonder is Motivee niet verplicht om deze zaken te bewaren of aan De Klant te retourneren. 
 10. Motivee heeft het recht agenten te gebruiken. 
 11. De Klant is verantwoordelijk voor het opzetten en configureren van zijn infrastructuur conform met de meest recente richtlijnen zodanig dat zij noch de bron, noch het doelwit zijn van verstoringen van de internetdiensten van Motivee, noch de werking van het netwerk belemmeren.

9.    Informatieverstrekking door De Klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Motivee.
 2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover De Klant dit verzoekt, retourneert Motivee de betreffende bescheiden.
 4. Stelt De Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Motivee redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar dan loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op.

10. Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Motivee en De Klant wordt duidelijk omschreven op de factuur.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt De Klant na afloop van deze termijn opnieuw op de hoogte gebracht. De Klant kan deze afwijzen of akkoord gaan.
 3. Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop Motivee het totaalbedrag van de factuur heeft ontvangen.
 4. Enkel Belgisch recht is van toepassing op dit contract. De rechtbanken (LOCATIE DICHTBIJ GENK) zijn uitsluitend bevoegd voor de geschillen die voortvloeien uit dit contract. 
 5. De plaats voor de uitvoering van alle juridische relaties tussen Motivee en De Klant is (LOCATIE DICHTBIJ GENK). 

11.   Intellectueel eigendom

 1. Motivee behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Alle door Motivee gepubliceerde informatie en inhoud zijn onderhevig aan de intellectuele eigendomsrechten van Motivee (auteursrechten, rechten met betrekking tot handelsmerken en sui generis databankrechten), met uitzondering van de door De Klant of een derde ontworpen individuele elementen van dergelijke informatie en inhoud die al onderworpen zijn aan de intellectuele eigendomsrechten van De Klant of van een derde en die niet werden gewijzigd/verbeterd door Motivee.
 3. De Klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motivee (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 4. Door de bestelling te plaatsen voor de publicatie van vacatures op het internet, erkent De Klant dat Motivee de producent is van de databank van die vacatures en het exclusieve databankrecht heeft op de vacatures van De Klant die door Motivee in de databank gepubliceerd zijn.
 5. De Klant is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat de te publiceren inhoud het mediarecht, het mededingingsrecht en andere toepasselijke regelgeving naleeft.
 6. De Klant verleent Motivee het recht om de gegevens/inhoud/het logo/het handelsmerk/de (handels)naam of andere merktekens van De Klant te gebruiken, te reproduceren en mee te delen aan derden om de diensten zie motivee.be te kunnen leveren. Door de bestelling te plaatsen garandeert De Klant dat hij alle vereiste gebruikersrechten, auteursrechten en naburige rechten heeft gekocht of anderszins verworven die Motivee nodig heeft om zijn diensten te verlenen (inclusief maar niet beperkt tot de publicatie van gegevens en inhoud van De Klant op het internet).

12.  Garantie

 1. Motiveee zal alles in het werk stellen om de diensten te leveren zoals beschreven op www.motivee.be. Indien de diensten de ontwikkeling van software impliceert, zal Motivee alles in het werk stellen om de software zonder fouten te ontwerpen. De Klant erkent dat het, overeenkomstig de huidige technische normen, niet mogelijk of economisch redelijk is een volledig foutenvrij programma te ontwerpen. 
 2. De Klant verbindt zich ertoe alle informatie en andere documentatie te verstrekken die vereist is om de in het contract uiteengezette doelstellingen te verwezenlijken.

13.  Geheimhouding

 1. De Klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Motivee ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Motivee waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Motivee schade kan berokkenen.
 3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de informatie van alle niet werkende werkzoekenden en werkzoekenden geheimhoudt.

14.  Boetebeding

 1. Indien De Klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Motivee een onmiddellijk opeisbare boete van € 5000,00 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Motivee waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
 4. Bij fraude en ongepast gedrag tegenover Motivee of de particulier kan de samenwerking onmiddellijk worden stopgezet. De Klant wordt geïnformeerd via mail en krijgt zijn geld niet terug.

15.  Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Motivee tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Motivee geleverde producten en/of diensten.

16.  Klachten

 1. Indien De Klant een klacht wenst in te dienen, aanvaardt Motivee deze enkel schriftelijk. Enkel de rechtbank in Hasselt is bevoegd.
 2. De Klant dient een door Motivee geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 3. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen De Klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient De Klant Motivee daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Motivee in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Motivee gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

17.  Ingebrekestelling

 1. De Klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Motivee.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van De Klant dat een ingebrekestelling Motivee ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

18.  Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 1. Als Motivee een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Motivee verschuldigd zijn.

19.  Aansprakelijkheid Motivee

 1. Motivee is niet aansprakelijk: 
  1. Motivee is niet aansprakelijk voor enige schade die De Klant lijdt.
  2. Voor de juistheid van de gegevens die op verzoek van De Klant of de sollicitant door Motivee werden gepubliceerd. Motivee is niet aansprakelijk voor de verklaringen in deze gegevens. 
  3. voor de uitvoering van derden met wie De Klant een contract heeft gesloten om de verplichtingen krachtens deze Voorwaarden na te leven. 
  4. voor gevallen van overmacht zoals uiteengezet in artikel 18.a hierna. 
  5. voor een minimumaantal of minimumkwaliteit van sollicitaties vanwege Kandidaten op de vacatures van De Klant.
  6. voor investeringen die De Klant heeft gedaan met betrekking tot het contract en in afwachting van een minimumaantal sollicitaties. 
 2. Indien het contractueel gegarandeerd gebruik van de diensten beperkt is door beschermingsrechten van derden, kan Motivee, op eigen kosten, ofwel wijzigingen doorvoeren die de beperking vermijden ofwel de nodige toestemming verkrijgen om de diensten te gebruiken in overeenstemming met de rechten van derden. Dergelijke maatregelen mogen er niet toe leiden dat de functionaliteit van de diensten onredelijk beperkt is voor De Klant.
 3. Indien De Klant kennis heeft van beschermingsrechten van derden, is De Klant verplicht Motivee hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.
 4. De Klant moet alle vorderingen voor vergoeding indienen binnen één jaar vanaf de datum waarop De Klant, de nalatigheid heeft vastgesteld of had moeten vaststellen.
 5. Indien Motivee aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 6. Motivee is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 7. Indien Motivee aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. Als er voor enige andere reden een schadevergoeding verschuldigd is, mag deze niet meer bedragen dan 5% van de totale contractprijs.
 9. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

20.Vervaltermijn

 1. Elk recht van De Klant op schadevergoeding van Motivee vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

21.  Recht op ontbinding

 1. De Klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Motivee toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Motivee niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Motivee in verzuim is.
 3. Motivee heeft het recht de overeenkomst met De Klant te ontbinden, indien De Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Motivee kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat De Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

22. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Motivee in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van De Klant niet aan Motivee kan worden toegerekend in een van de wil van Motivee onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van De Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Motivee kan worden verlangd. 
 2. Tot de overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, defecten aan de server, ontoereikende software of hardware van De Klant, onderbrekingen in telecommunicatienetwerken, mensen virus, cyberaanval, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Motivee 1 of meer verplichtingen naar De Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Motivee er weer aan kan voldoen.

23. Vertrouwelijkheid

 1. Motivee zal alle informatie die krachtens dit contract wordt verstrekt en die als vertrouwelijk aangeduid is, vertrouwelijk behandelen. Die verplichting voor Motivee blijft gelden nadat het contract is afgelopen.
 2. Bij de aanvaarding van het aanbod stemmen beide partijen ermee in alle toepasselijke wetten inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer en gegevens wederzijds na te leven. 
 3. In overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van gegevens wordt De Klant ervan in kennis gesteld dat Motivee gegevens opslaat in een vorm die leesbaar is voor een machine en ze gebruikt in overeenstemming met de doelstelling van dit contract.
 4. De Klant is ervoor verantwoordelijk het ID, het wachtwoord of de gebruikersnaam of andere beveiligingsapparatuur die zijn verschaft voor het gebruik van de diensten met gepaste ijver en de nodige zorg te behandelen, en alle maatregelen te nemen om te garanderen dat ze vertrouwelijk en veilig blijven, correct worden gebruikt en niet aan onbevoegden worden bekendgemaakt. De Klant is aansprakelijk voor enig gebruik van zijn wachtwoord of gebruikersnaam door derden tenzij De Klant bewijst dat hij de toegang voor die derde partij tot zijn wachtwoord of gebruikersnaam niet heeft mogelijk gemaakt en dat de oorzaak van dergelijke verkregen toegang buiten zijn invloed ligt. De Klant moet Motivee er onmiddellijk van op de hoogte brengen indien het waarschijnlijk of geweten is dat een onbevoegd persoon zijn wachtwoord of gebruikersnaam gebruikt, of indien deze worden gebruikt of waarschijnlijk zullen worden gebruikt op een of andere ongeoorloofde manier. In geval van schending van de wezenlijke verplichtingen van De Klant krachtens dit contract, in het bijzonder inclusief maar niet beperkt tot de schending van enige verplichting in dit artikel, heeft Motivee het recht haar diensten onmiddellijk te onderbreken zonder nadere kennisgeving en zonder dat De Klant vrijgesteld is van enige betalingsverplichting.

24.  Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

25. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Motivee is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Motivee zoveel mogelijk vooraf met De Klant bespreken.

26. Overgang van rechten

 1. Rechten van De Klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Motivee.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

27. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Motivee bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

28. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. De Belgische rechter in het arrondissement waar Motivee is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Aanvullende Voorwaarden Database 

De Aanvullende Voorwaarden inzake de Database gelden naast onze Algemene Voorwaarden en prevaleren in geval van twijfel. 

 1. Beschrijving van de diensten
  1. Motivee houdt op het internet databases bij waarin gegevens van werkzoekenden (“Kandidaat”) zijn opgenomen. Kandidaten kunnen hun wensen invoeren in de databases. Door zijn wensen te noteren publiceert de Kandidaat zijn profiel op een dusdanige manier dat zijn persoonlijke gegevens rechtstreeks toegankelijk zijn voor De Klant via de database. De Klant, die toegang tot de database bestelt, kan publieke informatie en wensen rechtstreeks inkijken en de Kandidaten achter het profiel contacteren.
  2. Verder kan De Klant met de Kandidaat contact opnemen door middel van chatberichten of een videochat met de Kandidaten in de database uitvoeren.  
  3. Motivee verleent Klanten uitsluitend voor persoonlijk gebruik toegang tot de Database. Klanten mogen de toegang tot de Database niet aan derde partijen doorgeven. Het is niet toegelaten gebruik te maken van de Database voor commerciële doeleinden. Motivee behoudt zich het recht voor om onmiddellijk juridisch op te treden tegen enige overtreding van onderhavige clausule, en dit zonder voorafgaande kennisgeving. 
  4. Data kunnen op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving van de back-office worden verwijderd of gewist. Omwille van redenen die te maken hebben met bescherming van data worden data automatisch verwijdert van zodra een Kandidaat zijn profiel verwijderd. De Database mag niet worden gebruikt voor enig doel dat strijdig is met de wetten inzake antidiscriminatie. 
  5. Indien een Kandidaat zijn profiel van de Database verwijdert, dan is De Klant verplicht om deze data onmiddellijk uit zijn eigen systemen te wissen. Hij is dan eveneens verplicht om alle daaraan gerelateerde prints te vernietigen. 
  6. De Klant heeft het recht om onbeperkt Kandidaten uit de Database te contacteren. 
 2. Verplichtingen van De Klant
  1. De Klant garandeert dat hij alle wettelijke bepalingen, rechten van derde partijen en goede gewoonten zal respecteren.
  2. De Klant garandeert, in het bijzonder, dat hij de persoonlijke gegevens van de Kandidaten niet zal doorsturen of op enige andere wijze zal doorgeven, dat hij hun vertrouwelijkheid zal respecteren en alle regels inzake bescherming van gegevens en privacy zal naleven. De Klant wordt erop gewezen dat De Klant, indien een Kandidaat aan Motivee zou vragen om gegevens over de Kandidaat te wissen, en Motivee De Klant daarna op de hoogte brengt van dit verzoek, verplicht is om prints of elektronische bestanden of data met betrekking tot een bepaalde Kandidaat onmiddellijk te vernietigen. 
  3. De Klant verbindt zich ertoe om Motivee te vergoeden voor alle verliezen, kosten, eisen, schade of andere uitgaven die door De Klant worden veroorzaakt, tenzij Motivee verantwoordelijk is. 
  4. Kandidaten zijn verantwoordelijk voor het invullen van hun Profiel. Motivee kan de volledigheid, correctheid, precisie of toegankelijkheid daarvan dan ook niet waarborgen. Motivee waarborgt geen enkele respons.
  5. De data van werkzoekenden die zich op motivee.bebevinden, zijn strikt vertrouwelijk en mogen alleen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten op de bescherming van gegevens worden opgeslagen of gebruikt. De Klant mag alleen contact opnemen met Kandidaten om bepaalde vacatures in te vullen. Motivee heeft het recht om de account van De Klant te blokkeren en om hem toegang tot data van Kandidaten te ontzeggen indien De Klant deze bepalingen zou overtreden.
  6. De looptijd wordt afzonderlijk overeengekomen. 
 3. Prijsmodellen
  1. Na betaling van het volledig totaalbedrag van de factuur, krijgt De Klant gedurende een bepaalde periode (vooraf afgesproken) toegang tot de database van Motivee en kan hij onbeperkt individueel contact op nemen met Kandidaten om een specifieke vacature in te vullen. Het contact verloopt per chat of videochat op motivee.be. Massamailings en spam mail zijn niet toegestaan. 

Aanvullende voorwaarden Werkgeversruimte 

Deze Aanvullende Voorwaarden voor de Werkgeversruimte van Motivee zijn van toepassing naast onze Algemene Voorwaarden en hebben de overhand in geval van twijfel. 

 1. Beschrijving van de diensten
  1. Motivee biedt De Klant een gebruikersnaam en een wachtwoord aan te maken voor de toegang tot de server en database met Kandidaten van Motivee. De Klant kan dit wachtwoord te allen tijde wijzigen. Binnen het toepassingsgebied van zijn algemene verantwoordelijkheden, moet De Klant garanderen dat zijn gebruikersnaam en wachtwoord enkel gebruikt kunnen worden door personen die gemachtigd zijn. De Klant is eveneens verplicht rekening te houden met alle bijkomende veiligheidscriteria waarover hij werd ingelicht. 
  2. De vacatures “posts” die De Klant kan plaatsen kunnen te allen tijde worden gewijzigd, alsook verwijderd. In de posts kan De Klant zijn wensen betreft de functie, duurtijd, etc. vermelden.   
  3. Motivee biedt ook de kandidaten een gebruikersnaam en een wachtwoord aan te maken om een account op Motivee te krijgen en zich als werkzoekenden op te geven. De Kandidaat kan dit wachtwoord te allen tijde wijzigen.

Aanvullende voorwaarden Motivee dataverwerking  

 1. Dataverwerking  
  1. Motivee verwerkt persoonsgerelateerde gegevens in opdracht van De Klant zoals bedoeld in art. 28 AVG met inachtneming van de volgende regelgevingen:
  2. Motivee verwerkt de persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend in het kader van de opdracht en conform de gedocumenteerde instructies van De Klant, tenzij sprake is van een uitzondering zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 a) AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).  
  3. De duur van de dataverwerking komt overeen met de duur van het gebruik van de database van Motivee, waarbij aan het eind van de overeenkomst de betreffende toegang wordt gedeactiveerd; bij afsluiting van een nieuwe overeenkomst wordt de toegang opnieuw geactiveerd, indien de overeenkomst inzake het gebruik van de database niet reeds tevoren beëindigd werd.  
  4. In het kader van het sollicitantenbeheer zijn de betrokkenen personen, die via motivee.begesolliciteerd hebben op een vacature bij De Klant, in het kader van database personen, die een profiel bij Motivee hebben.  
  5. Bij het type persoonsgerelateerde gegevens gaat het in het kader van het sollicitantenbeheer om persoonlijke cv gegevens, zoals in het bijzonder contactgegevens, gegevens over de genoten opleiding(en), over de beroepservaring en over kennis en interesses alsmede overige eventueel door de betreffende kandidaat ter beschikking gestelde gegevens en door De Klant geregistreerde gegevens bij de sollicitatie, zoals commentaren van De Klant of een door De Klant opgestelde status van de sollicitatie. In het kader van de database gaat het bij het type persoonsgerelateerde gegevens om de door De Klant opgestelde commentaren bij de aldaar betrokkenen in connectie met de vervulling van openstaande vacatures.  
  6. Onderwerp en doel van de verwerking is in het kader van het sollicitantenbeheer dat de door sollicitanten verzonden sollicitatiegegevens op motivee.beDe Klant na het inloggen beschikbaar worden gesteld en daar door hem/haar kunnen worden ingezien. Indien door De Klant een commentaar of een status van de sollicitatie (afhankelijk van de functionaliteit) wordt aangemaakt, teneinde deze te beheren, wordt dat daar eveneens opgeslagen. Indien en voor zover een status van de sollicitatie kan worden aangemaakt, geeft De Klant Motivee opdracht om de sollicitant bij invoer van een status onmiddellijk over deze status te informeren.  
  7. Onderwerp en doel van de verwerking is in het kader van de database dat De Klant in staat is, commentaren bij de hem/haar via database toegankelijke sollicitanten op te slaan.
 2. Verplichtingen van De Klant als opdrachtgever  
  1. De Klant geldt op grond van art. 4 nr. 7 AVG als verantwoordelijke zoals bedoeld in de wet op de gegevensbescherming voor de bij Motivee contractueel verwerkte persoonsgerelateerde gegevens.  
  2. De Klant informeert Motivee onmiddellijk en volledig, indien hij/zij bij de controle van de opdrachtresultaten fouten of onregelmatigheden met betrekking tot bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving constateert.  
  3. De Klant houdt een lijst bij voor verwerkingshandelingen conform art. 30 lid. 1 AVG. 
 3. Verplichtingen van Motivee als opdrachtnemer  
  1. Motivee informeert De Klant onmiddellijk, zodra Motivee van mening is dat een instructie tegen geldende wetgeving ingaat. Motivee mag de uitvoering van de instructie uitstellen, totdat deze door De Klant is bevestigd of gewijzigd.  
  2. Motivee leeft de bepalingen van deze overeenkomst en relevante gegevensbeschermingsrechten, de AVG (Algemene Verordening op de Gegevensbescherming) inbegrepen, na.  
  3. Motivee neemt adequate organisatorische en technische maatregelen conform de relevante gegevensbeschermingswetgeving, de AVG en in het bijzonder art. 32 daarvan inbegrepen, om de persoonsgerelateerde gegevens van de betrokkenen en hun rechten en vrijheden, met inachtneming van implementatiekosten, de stand van de techniek, type, omvang en doel van de verwerking alsmede van de waarschijnlijkheid en ernst van het risico te beschermen. Deze beschermingsmaatregelen staan beschreven in het overzicht van technisch-organisatorische maatregelen, dat via bijlage 2 kan worden geraadpleegd. De technische en organisatorische maatregelen worden bepaald door de stand van de technische vooruitgang en doorontwikkeling. In zoverre is Motivee gehouden tot uitvoering van een effectcontrole bij vooruitgang ten opzichte van de huidige technische stand. Alternatieve veiligheidsmaatregelen zijn geoorloofd, indien en voor zover het veiligheidsniveau van de vastgelegde maatregelen niet wordt onderschreden. Wezenlijke wijzigingen dienen te worden gedocumenteerd en onmiddellijk aan De Klant te worden gepresenteerd. Werden de maatregelen zodanig gewijzigd dat Motivee vanuit de optiek van De Klant geen gelijkwaardige of hogere bescherming van de gegevens kan garanderen, is De Klant na succesloze uitvaardiging van instructies gerechtigd tot buitengewone opzegging van de overeenkomst. Hetzelfde geldt in het geval van achterwege gebleven kennisgeving van dergelijke wijzigingen.  
  4. Motivee stelt aan De Klant de voor de lijst van verwerkingshandelingen conform art. 30 lid. 1 AVG benodigde gegevens ter beschikking en houdt conform art. 30 lid. 2 t/m 5 AVG een eigen lijst bij voor alle categorieën van de in opdracht van klanten uitgevoerde verwerkingshandelingen.  
  5. Alle personen die conform opdracht toegang hebben op de in opdracht van De Klant verwerkte persoonsgerelateerde gegevens, dienen op grond van art. 28 lid 3 b) AVG tot geheimhouding te worden verplicht en omtrent de uit deze opdracht voortvloeiende bijzondere gegevensbeschermingsverplichtingen en de bestaande opdracht- en doelbinding voor te lichten.  
  6. Motivee is gehouden tot aanstelling van een functionaris voor de gegevens- en privacybescherming. Diens actuele contactgegevens staan gemakkelijk vindbaar op de homepage van Motivee vermeld.  
  7. Motivee garandeert de bescherming van de rechten van de betrokken personen en ondersteunt De Klant in de noodzakelijke omvang bij de beantwoording van verzoeken om behartiging van de rechten van betrokkenen conform art. 12 – 23 AVG. Motivee informeert De Klant onmiddellijk, indien een betrokkene zich voor informatie, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgerelateerde gegevens rechtstreeks tot Motivee wendt. Motivee ondersteunt De Klant in de benodigde omvang bij de uitvoering van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen conform art. 35 AVG en de daaruit voortvloeiende consultatie van de toezichthoudende instantie conform art. 36 AVG. Motivee ondersteunt De Klant met betrekking tot de waarborging van de meldings- en rapportageverplichtingen in het geval van inbreuken op de gegevensbescherming zoals bedoeld in art. 33 en 34 AVG.  
  8. Motivee informeert De Klant onmiddellijk in tekstvorm bij storingen van het bedrijfsverloop, bij het vermoeden van een inbreuk op de gegevensbescherming op grond van in art. 4 nr. 12 AVG in connectie met de gegevensverwerking of bij andere onregelmatigheden bij de verwerking van de gegevens voor De Klant. Motivee is gehouden in overleg met De Klant adequate maatregelen ter beveiliging van de gegevens en beperking van de mogelijke nadelige gevolgen voor betrokkenen te nemen, indien en voor zover de inbreuk op de gegevensbescherming onder de verantwoordelijkheid van Motivee viel.  
  9. Bij onderzoek door de gegevensbeschermingsinstantie bij Motivee dient De Klant onmiddellijk te worden geïnformeerd, indien en voor zover dit onderzoek betrekking heeft op het onderwerp van de overeenkomst.  
 4. Verwijdering en teruggave  
  1. Na afloop van de overeenkomst, verwijdert Motivee de gegevens van De Klant. Verder verwijdert Motivee die gegevens uiterlijk één jaar na ontvangst van de sollicitatie bij Sollicitantenbeheer alsmede op eerste verzoek van de opdrachtgever.